งานอบรม สัมมนา

แบบฟอร์มลงทะเบียน

งานอบรม สัมมนา”หลักสูตร รวย ด้วย eBay “

(กรุณาระบุวันและ ช่วงเวลาที่ต้องการจองที่นั่งเข้า ฟังสัมมนา ด้วยครับ)

*ชื่อ (ภาษาไทย)

*นามสกุล (ภาษาไทย)

*เบอร์ติดต่อ (มือถือ)

*อีเมลของท่าน

เพศ

อายุ  ต่ำกว่า 30 ปี 30-40ปี 40-50ปี 50ปีขึ้นไป

อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัท รับราชการ นักเรียน/นักศึกษา อื่นๆ

*รอบสัมมนาที่ต้องการเข้าฟัง

*สถานที่อบรมสัมมนา

ท่านทราบข่าวการสัมมนาจากที่ใด :

ทราบข่าวการสัมมนาจาก เว็ปไซต์

ชื่อผู้แนะนำ(ถ้ามี)

ความตั้งใจในการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้เพื่อ
** หรือต้องการลงทะเบียนเข้าฟังมากกว่า 1 ท่าน สามารถเพิ่ม รายชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์มือถือ แต่ละท่านในช่องนี้ได้เลยครับ **

กรุณากรอกรายละเอียดของท่านให้ครบถ้วน

หรือจองร่วมสัมมนาทางโทรศัพท์ได้ที่ 089-104-3295